Normes d’ús de la Biblioteca

REGLAMENT D’ÚS DE LA BIBLIOTECA PARE IGNASI CASANOVAS DE SANTPEDOR

TÍTOL I: TÍTOL PRELIMINAR

Article 1: Missió de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor.

La missió de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor, és de ser un servei que garanteixi l’accés lliure, igualitari i gratuït a la informació, el coneixement, la cultura i el lleure possibilitant la cohesió social. Assumim la millora dels serveis bibliotecaris amb la voluntat de ser un referent per als nostres usuaris com a membres actius de la societat.

Article 2: Accés

1.- L’accés a la biblioteca de Santpedor, és un dret, lliure i gratuït , per a tothom, sense més limitacions que les que determina el calendari i l’horari oficial de la mateixa, aquest reglament i les diferents ordenances.

2.- Com a norma, no obstant això, no es permet l’entrada de persones acompanyades d’animals. Solament és permesa l’entrada de gossos pigalls que acompanyin a persones invidents.

3.- La biblioteca pública com a servei dirigit al conjunt de la població disposa d’àrees dissenyades per un públic definit i preferent per aquest. Els menors de  14 anys disposen del servei de la biblioteca a la sala infantil.

Els menors de sis anys han d’anar acompanyats en tot moment del pare/mare/tutor o persona responsable que se’n faci càrrec.

En cap cas, el personal de la biblioteca es farà responsable de la cura i vigilància  dels menors d’edat, ni majors  que hi acudeixin.

Els usuaris menors de 14 anys no poden accedir a les zones reservades als adults, excepte en els casos permesos pels responsables de la biblioteca.

Per fer ús de l’ascensor els menors de 14 anys han d’anar sempre acompanyats d’un adult.

TÍTOL II: DELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES.

Article 3: Drets de les persones usuàries.

1.- Dret a rebre suport.

a) Les persones usuàries poden consultar els diferents ordinadors del catàleg  o demanar ajut al personal que treballa a la biblioteca, que és el responsable de prestar el suport necessari per a facilitar l’ús del servei i iniciar-los en les tècniques de recerca de fons.

b) Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents, excepte a algunes obres que per les seves característiques, cal demanar al personal de la biblioteca.

c)  A ser tractats amb respecte i deferència pels treballadors de la biblioteca que han de facilitar-los l’exercici del seus drets i el compliment de les seves obligacions.

2.- Dret d’opinió.

La biblioteca disposa d’una bústia de suggeriments per facilitar l’expressió de queixes i suggeriments.

3.- Dret de participació.

En l’ampliació i renovació del fons i en l’aplicació de la política d’adquisicions  de les biblioteques es tindran en compte les desiderates expressades pels lectors.

4.- Dret d’informació.

a) Les persones usuàries de les biblioteques tenen dret a sol·licitar informació sobre el seu fons, el seu funcionament i el seu reglament.

b) Com a mínim, un resum d’aquest reglament s’exposarà en un lloc visible de la biblioteca. En aquest resum s’hi recull també el dret a consultar el text complet.

c) La biblioteca exposarà, també, l’horari d’atenció al públic i els serveis amb horaris restringits i anunciarà les activitats i els actes que s’hi organitzen amb el temps suficient i de la forma més convenient per garantir-ne la màxima difusió.

Article 4: Deures de les persones usuàries.

1.- Respectar a les altres persones usuàries, al personal de la biblioteca, el fons i els béns mobles i immobles de la biblioteca.

2.- Mantenir una actitud correcta i, en aquest sentit, accedir en condicions en les que es pugui contrastar la seva identificació com usuaris de la biblioteca i mantenir-se vestits i calçats a l’interior de la mateixa. Igualment, per accedir a la biblioteca caldrà trobar-se en condicions higièniques d’acord amb els estàndards socials.

3.- Romandre en silenci, d’acord als estàndards socials que permetin l’ús normal dels serveis que es presten a la biblioteca. En aquest sentit s’haurà de tenir especial cura en desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci.

4.- Treballar en grup solament en l’espai destinat a aquesta finalitat.

5.- Abstenir-se de :

a)    Destruir, malmetre o deteriorar qualsevol dels béns mobles i immobles.

b)    Destruir, malmetre o retallar cap llibre, revista o qualsevol altre document.

c)    Escriure, calcar o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol altre document.

d)    Menjar o beure.

e)    Fumar d’acord amb la normativa.

f)     Reservar llocs de lectura a sala.

g)    Canviar de lloc el mobiliari i l’equipament de la biblioteca.

h)   Realitzar activitats que puguin molestar les altres persones usuàries o entorpir el funcionament normal de les biblioteques.

i)     Entrar al recinte de la biblioteca amb qualsevol tipus de vehicle, llevat d’aquells aparells que facilitin el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

j)     Aprofitar les connexions elèctriques de la biblioteca per carregar els telèfons mòbils o altres dispositius, a excepció dels ordinadors portàtils.

k)    Fer fotografies o filmacions de l’equipament sense el permís previ del personal de la biblioteca.

6.- Deixar els documents en acabar la seva consulta, en un dels llocs destinats a aquesta finalitat. Només les enciclopèdies i les publicacions periòdiques s’han de retornar a les prestatgeries.

7.- Identificar-se a requeriment del personal de la biblioteca.

8.- Comunicar la pèrdua o subtracció del carnet a la major brevetat possible.

9.- Complir el reglament de la biblioteca i dels seus serveis.

TÍTOL III: DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

Article 5. Caràcter dels serveis de la Biblioteca Pública.

Els serveis de la biblioteca són gratuïts, excepte aquells pels qual s’estableixi, mitjançant ordenança un tribut que es pugui meritar per a l’ús dels serveis complementaris a les biblioteques. Per a la utilització d’algun dels serveis de la biblioteca l’usuari ha de tenir carnet i que aquest no estigui bloquejat.

Article 6: El carnet de les biblioteques.

1.- Per a obtenir el carnet de la biblioteca cal presentar algun d’aquests documents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència amb indicació de l’adreça postal. A més a més, cal facilitar el telèfon i/o el correu electrònic, si se’n tenen. Aquestes dades es poden facilitar presencialment o bé omplint el formulari en línia des del web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i, en aquest cas,  acreditar la identitat amb la presentació d’algun dels esmentats documents oficials en el moment de recollir el carnet.

2.-  Per fer el carnet als menors de 14 anys serà necessari presentar DNI/NIE si el tenen i, en tot cas, sempre hauran de comptar amb la conformitat dels pares, mares, o tutors.

3.- L’ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare o tutor/a que n’hauran d’exercir el control necessari.

4.- El carnet és personal i intransferible. L’ús del carnet per part d’altres  persones diferents al titular del mateix pot ser objecte  de suspensió del servei. Només els pares o tutors legals podran fer ús del carnet dels seus fills/es per retirar en préstec documents adreçats al públic infantil.

5.- Les entitats, associacions o institucions que ho sol·licitin  podran disposar d’un carnet col·lectiu expedit al nom del centre, amb indicació del responsable i de les persones autoritzades per al seu ús.

6.- L’usuari haurà de comunicar a la biblioteca els canvis que es produeixin en les seves dades personals, especialment les de residència, telèfon de contacte o correu electrònic.

7.- En cas de pèrdua o sostracció del carnet, l’usuari ha de comunicar-ho immediatament a qualsevol de les biblioteques. En cas contrari, l’usuari titular serà el responsable patrimonial de l’ús que es pugui fer del seu carnet.

8.- El carnet serveix per a totes les biblioteques públiques de Catalunya.

9.- Tenir el carnet suposa acceptar les normes de funcionament de la biblioteca i els punts que consten en aquest reglament.

Article 7. Serveis

La biblioteca presta els següents serveis:

a) Préstec.

b) Préstec interbibliotecari.

c) Consulta i informació.

d) Informació local.

e) Consulta de bases de dades.

f)  Connexió Wi- Fi.

g) Internet i +.

h) Cursos i tallers.

i)  Altres activitats   com:    tertúlies    literàries    i    idiomàtiques,   exposicions,   espectacles, tallers i activitats per a nens i joves i adults.

Article 8. Préstec.

El préstec ve regulat per la normativa de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

1.- Cada persona es pot emportar en  préstec fins a 30 documents, llevat dels expressament exclosos de préstec.  El termini per retornar-los és de 30 dies.

2.- Qualsevol document en préstec pot ser renovat fins a 3 vegades, sempre i quan cap altre usuari no l’hagi reservat. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon, per correu electrònic o per Internet.

3.- Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i per tant:

a) No es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, així com tampoc no es pot retallar ni subratllar cap mena de document.

b) Les fotocòpies que es facin d’un document han de complir la normativa vigent de drets d’autor.

c) En el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes amb cura, evitant cops i ratlladures.

4.- Queden exclosos de préstec els documents següents:

a) Algunes obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, atles, etc. b) Fons de reserva.

c)  Alguns documents de la col·lecció local.

d)  Números corrents de revistes i diaris.

e)  Els documents que la biblioteca cregui convenient que no surtin de la biblioteca per facilitar la seva consulta als usuaris, pel seu valor bibliogràfic, econòmic i d’altres de similars.

5.- Si un usuari no torna els documents en el termini fixat, el sistema informàtic li aplica un  punt de demèrit per dia de retard i document, i bloqueja el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc de 50 punts. El bloqueig afectarà atots els serveis que requereixen validació quan l’usuari té documents pendents. Passat aquest temps, el carnet restarà operatiu.

Article 9. Sostracció i pèrdua de documents o retorn de documents en mal estat.

En cas de sostracció, pèrdua o deteriorament d’un document, l’usuari objecte del préstec, com a responsable de la seva custòdia,  s’haurà de fer càrrec de la reposició del mateix  document o, alternativament, en cas de deteriorament reparable, de la seva restauració. No obstant això, si per algun motiu no fos possible  (exemplar  esgotat), la biblioteca indicarà el procediment  de la reposició.  El carnet de l’usuari restarà bloquejat  fins a la resolució de la incidència.

Article 10. Préstec Interbibliotecari.

El  préstec  interbibliotecari  de  llibres  de  la  Xarxa  de  Biblioteques  de  la Diputació de  Barcelona té el cost  de la taxa. Està fixat per aquesta a través de la seva normativa i està limitat a llibres i revistes

El pagament del servei s’abonarà en el moment  de fer la sol·licitud del document.

Article 11. Serveis de consulta i informació.

A través del servei d’informació l’equip humà de la biblioteca atendrà les demandes d’informació i assessorarà sobre els recursos disponibles i com utilitzar- los.

Article  12. Internet. El servei d’Internet

La biblioteca proporciona als usuaris amb carnet accés lliure i gratuït a Internet.

El servei d’Internet ve regulat per la normativa de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Aquesta normativa afecta exclusivament als terminals fixos d’accés a Internet i als accessos a la xarxa Wi-Fi proporcionats per la Diputació de Barcelona.

L’accés als serveis és gratuït . Només la impressió de documents comporta el pagament d’una taxa, segons els preus establerts per la Diputació de Barcelona.

Per accedir-hi cal disposar de carnet de biblioteca . En el cas dels infants tenen el servei inclòs en el moment que se’ls fa el carnet de biblioteca. En cap cas la biblioteca es farà responsable dels continguts que puguin consultar els menors a través d’Internet.

Els ordinadors són de consulta individual. En determinats casos, i prèvia autorització del personal, es permetrà la consulta a un màxim de dues persones.

No és permès canviar la configuració dels ordinadors.

El servei està pensat per la recerca d’informació amb finalitats culturals, d’aprenentatge, de consulta en general i per a activitats vinculades a l’oci. És important tenir en compte que a Internet algunes informacions poden resultar errònies o incompletes. Per aquest motiu la biblioteca encoratja als seus usuaris a contrastar la validesa de la informació que trobin a través d’Internet.

El personal de la biblioteca es reserva el dret de finalitzar la sessió en qualsevol moment.

Els usuaris tenen l’obligació de llegir qualsevol notícia relacionada amb temes de copyright  que apareguin a la informació consultada i respectar-la.

Tot usuari que disposi de carnet de la biblioteca pot també fer ús del servei de connexió a Internet sense fils (espai Wi-Fi), en les mateixes condicions que en l’accés a través dels ordinadors de la biblioteca.

Els accessos a Internet facilitats per a l’Ajuntament de Santpedor queden limitats a l’autorització del personal de la biblioteca i estaran subjectes a les mateixes responsabilitats de l’usuari que els de la Diputació de Barcelona.

Article 14. Activitats de promoció a la lectura.

La Biblioteca organitza tot un seguit d’activitats de foment a la lectura (xerrades, exposicions, etc.) de caràcter gratuït i obertes a tothom. En determinats casos (clubs de lectura, tallers, etc.) pot ésser requerida la inscripció prèvia a causa de places limitades o bé el pagament d’una taxa, segons ordenances municipals.

La biblioteca ofereix un programa de visites i serveis als centres educatius i a tots aquells col·lectius interessats a conèixer-les.

La programació d’activitats es difon periòdicament a través dels mitjans específics de la biblioteca en qualsevol suport, així com a través dels mitjans de comunicació. En el cas que els usuaris estiguin interessats a rebre l’agenda d’activitats per correu electrònic hauran de facilitar les seves dades i el seu consentiment.

Títol IV: Dels béns.

Article 14. Donació de fons i béns de les biblioteques.

1.- La biblioteca  podrà  acceptar,  parcial  o  totalment,  en  funció  de  la vigència i actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial, les donacions de fons.

2.- L’acceptació  d’un  fons  no  pressuposa  la  seva  integració  indefinida.  A l’acabament de la vida útil d’un document, la biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.

Article 15. Objectes perduts.

La biblioteca no es farà responsable dels objectes personals dels usuaris que hauran de tenir-ne pròpia cura. El seu personal, en cap cas es responsabilitzarà dels objectes perduts.

Per evitar robatoris es disposa de taquilles a l’entrada, on es poden guardar els objectes personals.

Article 16. Danys a la biblioteca.

Les  persones  que,  per  frau  o  negligència,  causen  danys  o  realitzin  actes d’apropiació sense dret, hauran de reparar el dany o restituir l’apropiació. La reparació del dany o restitució de l’apropiació és independent de les sancions que es puguin imposar en via administrativa.

Article 17. Ús dels espais

La biblioteca municipal disposa d’una sala d’estudi  i/o  treball en grup. El nombre màxim d’usuaris de l’espai és de vuit persones i caldrà fer-ne una reserva prèvia. El personal de la biblioteca es reserva el dret a tancar l’aula sempre que ho consideri oportú (comportament inadequat, programació de cursos de formació, etc.).

Anuncis